מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות למשתמשים באתר זה:

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

** מתחת לגיל 18 ?המסמך עשוי להיות מעט מורכב, אנא היוועץ במבוגר**

1 .כללי

1.1 .האתר מכבד את פרטיותם של לקוחותיו הנכנסים לאתר שבבעלותו–בכתובת

https://uniquehotels.co.il/he/

https://uniquehotels.gift-shop.co.il/

 להלן "האתר"( וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים

במסגרתו )להלן יחדיו "המשתמשים" או "המשתמש"(.

2.1 .מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו

משתמשת הרשת במידע שנמסר לה על -ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר וכן את

האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו.

3.1 .בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו, כך שישקפו שינויים

טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא

במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך

לשינויים בו – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

2 .העברת מידע אישי לאתר יוניק הוטלס

1.2 .חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים מסירת מידע אישי. למשל, לצורך הזמנת חדר במלון

תידרש להזין פרטים דוגמת שם מלא, תאריך הגעה ועזיבה, פרטי אמצעי תשלום, מספרי זיהוי, דרכי

התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. כמו כן, מידע דומה ייאסף לצורך יצירת קשר באתר, אשר

כולל גם את תוכן ההודעה שתשלח. הנתונים הנאספים במהלך ההתקשרות עשויים לזהות אדם

באופן ישיר, לפי שם או בעקיפין, באמצעי זיהוי מקוונים כגון כתובת IP .

2.2 .מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך

החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות

באמצעות האתר. לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום ותאריכי הגעה ועזיבה לא ניתן יהיה להשלים

הזמנה, וללא מסירת פרטי התקשרות לא נוכל ליצור קשר בכל הנוגע לפנייתך.

3.2 .המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיך במסגרת התקשרות באמצעות הרשת)להלן וכמפורט בסעיף

3 להלן – "המידע"(, יישמר במאגרי המידע הרשומים של האתר, ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם

למטרותיו, וכפי שיפורט בהמשך.

4.2 .הינך מתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק, כי מסרת את

המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית

לעשות כן, במפורש. המידע שייאסף, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר

אודותיך באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע של האתר, כמפורט לעיל, והוא יעשה בו שימוש

בהתאם למטרות המאגרים ומדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

3 .המידע הנאסף

1.3 .ביצוע הזמנה:

בעת ביצוע הזמנה ייאספו פרטי המידע הבאים: המלון המבוקש, התאריך המבוקש וכן תאריכים בהם

נבדקה זמינות, מספר החדרים בהזמנה, מספר האנשים בהזמנה, סוג החדר ובקשות ספציפיות )כמו

מיטה, ארוחות בוקר וכו'(, גיל הילדים, שם מלא, מס' טלפון\נייד, ארץ מוצא, כתובת מייל, פרטי

כרטיס אשראי והערות נוספות. מידע אודות ניסיון ביצוע הזמנה ייאסף וישמר אף אם ההזמנה לא

הושלמה.

2.3 -בוטל

3.3 .הרשמה לניוזלטר והצעות מיוחדות:

בהרשמה לניוזלטר יאספו כתובות המייל ופרטי הקשר המוזנים. הרשמה לניוזלטר טעונה הסכמה

למשלוח דברי פרסומת, עדכונים, הצעות הטבות וכיוצא באלו )להלן – 'הודעות הרשת'(. ניתן לבטל

את קבלת הניוזלטר והודעות הרשת בכל עת על -ידי לחיצה על קישור לביטול המנוי הכלול בהודעה,

או באמצעות פניה באתר: us-contact/il.co.uniquehotels.www://https או לכתובת המייל:

info@uniquehotels.co.il

4.3 .חשבון משתמש:

בחשבון המשתמש ירוכזו פרטי ההזמנות וההעדפות של המשתמש הרלוונטי, באמצעותו ניתן לסקור

את פרטי ההזמנות שבוצעו וההזמנות המתוכננות. על -מנת להיכנס לחשבון האישי, יש להזין את

הדואר האלקטרוני האישי ואת הסיסמה האישית. ייתכן ויופעלו אמצעי זיהוי ואבטחה מתקדמים

ומשתנים.

5.3 .כרטיסי מתנה:

ברכישת כרטיס מתנה לאחר ביחס לשירותים או להטבות הקיימות באתר, ייתכן וייאספו: שם הרוכש,

שם מקבל המתנה המיועד, פרטי קשר של הרוכש ושל מקבל המתנה–לרבות מייל וטלפון נייד, פרטי

תשלום, וידאו\צילום )אופציונלי(, טקסט חופשי עם ברכה )אופציונלי(. לתשומת הלב, האתר אינו

אחראי לכל מידע אישי ורגיש הנכלל תחת הטקסט החופשי, ולכן מומלץ לא לכלול נתונים אישיים או

רגישים בהקדשות.

6.3" .צור קשר":

ביצירת קשר דרך האתר, ייאסף המידע הבא: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא ר אלקטרוני,

השאלה וכל מידע אחר שיידרש לצורך אימות הזיהוי.

4 .מטרות השימוש במידע

האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע הנאסף, לרבות מידע אשר יתקבל אצלו כתוצאה

מהתקשרות דרך ספק חיצוני כמו com.Booking ,על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר

)לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש(, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לרבות אלו

המוצעים על ידי האתר, מי מטעמה וצדדים שלישיים עימם יש לרשת שיתוף פעולה עסקי, וכן על

מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמשים.

1.4 .בנוסף, ובהתאם למטרות המאגר, רשאי האתר לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות

שיווקיות ומסחריות )לרבות שיווק ממוקד ומותאם אישית למשתמשים(, סטטיסטיות, ואף למסור

מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע

סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לאיזה המשתמשים באופן אישי.

2.4 .כמוכן, רשאי האתר לעשות שימוש במידע למטרות– ניהול וייעול הקשר עם המשתמשים,

ליצירת קשר במקרה הצורך; לתחזוקת האתר ו/או המערכות; לשיפור התכנים והשירותים שהאתר

מציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי וכללי.

3.4 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לאתר

והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהיה האתר רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או

באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי של

האתר, לרבות בהפצת ניוזלטר. המשתמש יהיה רשאי למשוך בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול

מקבלת המידע כאמור, באמצעות יצירת קשר באתר, או באמצעות לחצן" הסרה" אשר עשוי להופיע

בתחתית ההודעה הנשלחת.

Cookies

4.4 .לידיעת המשתמש– האתר משתמש במזהים דיגיטליים מקוונים שונים, אשר יקראו באופן כללי

עוגיות )להלן " Cookies "ו/או "עוגיות"(. השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של

האתר והשירותים, לשם אבטחת הנתונים, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות אופן השימוש

באתר ובשירותיו, לאימות פרטים, ולשיפור חווית הגלישה והשימוש, תוך התאמת האתר להעדפות

אישיות, להקל על הגלישה בו, לשם אפיון מוצרים ולהתאמת הצעות ,אף עת בגלישה באתרים

אחרים, הכול למטרות שיווקיות, סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

5.4 .באופן כללי, עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי

הרשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר בסגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב.

העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרו משתמשים, משך זמן השהיה באתר או

בעמודים ספציפיים, כיצד ומהיכן הגיעו משתמשים לאתר, ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והאתר נוקט

צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הרשת או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האישי

האגור בהם.

6.4 .האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google או

Facebook כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Analytics Googleאו באמצעות Pixel Facebook ,

העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של

 שאינו משתמש/. https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads– בכתובת גוגל

רוצה לקבל עוגיות, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך יש היוועץ בקובץ

העזרה של הדפדפן. תוכלו ללמוד עוד על נטרול עוגיות ולנהל זאת באמצעות

http://www.aboutads.info/choices and http://www.youronlinechoices.eu

שים לב –נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שתוכל להשתמש רק בחלק מהשירותים והתכונות

המוצעות באתר.

5 .מסירת מידע לצד שלישי

1.5 .האתר ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע המזהה

משתמשים בשמם וזהותם לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

1.1.5.על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

2.1.5.במסגרת שיתופי פעולה עסקיים עם חברות הקשורות עסקית עם הרשת, לרבות חברות

העוסקות בהזמנת חדרים במלונות .

3.1.5.בהפרת מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בוצעו באמצעות האתר ו/או

בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל

דין;

4.1.5.במעבר לאתרים אחרים בעזרת קישורים חיצוניים, לרבות אלו של Youtube, Facebook

וכיו"ב המופיעים באתר –מידע על השימוש בקישור יועבר לאתרים החיצוניים.

5.1.5.לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. האתר

עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם

שימוש בפרטי התשלום שיוזנו.

6.1.5.בשל צו שיפוטי המורה על מסירת מידע לצדדים שלישיים, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה,

דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין האתר ו/או מי מטעמה;

7.1.5.בכל מקרה בו תסבור הרשת, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או

לגופם ו/או כדי להגן על אינטרס חיוני של המשתמשים, המשתמש עצמו, האתר ו/או של צדדים

שלישיים אחרים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

8.1.5.במקרה בו העבירה ו/או המחתה הרשת, לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה

כלפי המשתמש, כולה או חלקה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות

המפורטות במדיניות פרטיות זו.

2.5 .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות האתר להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין

בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהות ובאופן ישיר.

3.5 .העברת מידע אישי למדינה שלישית)מחוץ לישראל והאיחוד האירופי(: האתר עשוי להעביר את

המידע לאחסון או עיבוד מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות אל מדינות אירופה וארצות הברית.

6 .אבטחת מידע

1.6 .האתר עושה ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות המידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים

ושימוש בטכנולוגיות אבטחה. האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול

פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם אינו יכול למנוע שיבושים באופן מוחלט. האתר ישתמש באמצעי

הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות שלמסירת מידע מקוון, ובהתאם

לנדרש על פי דין.

2.6 .ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי האתר מאובטחת

באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמוכן, האתר נוקט באמצעים סבירים

להגנתו ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן

על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

3.6 .האתר מבהיר, כי במקרים אשר אינם בשליטתו ו/או נובעים מכוח עליון, הוא איננו מתחייב

שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, או שהאתר והמידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה

בלתי מורשית למאגרי המידע של הרשת וכי ידוע למשתמש שהאתר לא יישא באחריות בגין כל נזק

ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

4.6 .כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות

חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר

הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים )להלן "הסליקה"(. ידוע למשתמש שהאתר לא יהיה אחראית בגין

כל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שיגרם בעקבות הסליקה.

7 .יצירת קשר בנושא פרטיות

1.7 .על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,המשתמש או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע

אודותיו אשר מצוי במאגרי הרשת ואף לבקש מהרשת לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק.

כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל האתר באמצעות העמוד "צור קשר" באתר או

לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים באתר.

2.7 .בכל תכתובת לרשת יש לפנות עם פרטים מלאים, לרבות כתובת מייל ליצירת קשר, ופירוט

מדויק של הבקשה. האתר ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר

דילוג לתוכן